POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web http://www.marinavivo.com (d’ara
endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament
Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per MARINA VIVÓ AZNAR. Email:
mvivoa@gmail.com.
Finalitats del tractament
Mantenir-lo informat sobre els nostres productes i serveis, quan així ens ho sol·liciti a través dels formularis del
lloc web o per correu electrònic.
Donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggerències, si s’escau.
Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, en cas que ens faci arribar les seves
dades (inclòs el seu curriculum) amb aquesta finalitat.
Obtenir informació sobre l’ús del lloc web, analitzant el nombre de pàginas visitades, el nombre de visites, així
com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’ús. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza
informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet la identificació de l’interessat en
cap moment.

Legitimació
Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament en base al
consentiment otorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a tal fi. Aquest
consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.
Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l’interès
legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l’usuari.

Destinataris
Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació
Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre l’interessat no
sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.
Quan l’usuari enviï les seves dades personals per participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades
seran tractades per participar en els processos de selecció oberts en aquell moment., En cas que la xseva candidatura no
resulti seleccionada, es conservaran les seves dades durant un període de dos anys amb la finalitat de poder comptar amb
la seva participació en futurs processos de selecció.
Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades
es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament realitzat.
Les dades estadístiques derivades de l’anàlisis del trànsit i visites al nostre lloc web seran conservades durant un termini
de tres anys.

Drets
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, mitjançant escrit adreçat a Email:
mvivoa@gmail.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una
reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Política de protecció de menors
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de
14 anys.
Queda prohibit l’accés i l’ús del lloc web a menors de 14 anys d’edat.
El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva
responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a
determinats continguts.
Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials
En seguir el nostre perfil a les diferents xarxes socials que emprem l’usuari ha donat el seu consentiment per al
tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment,
l’usuari consent expressament l’accés i tractament de les dades contingudes al seu perfil per part del RESPONSABLE
i que les notícies publicades sobre els productes i serveis oferts pel RESPONSABLE apareguin al seu mur. La petició de
l’usuari per connectar amb el RESPONSABLE, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments
assenyalats, éssent aquésta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licitui la seva
oposició o retiri el seu consentiment, podent-ho fer en qualsevol moment.
Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris
hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa
responsable de la informació que els usuaris incorporin a les carxes socials que gestiona. No obstant això, les persones,
les dade de les quals es trobin publicades o incloses a comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la
cancel·lació d’aquestes.

II. AVÍS LEGAL

Identificació
En compliment amb el deure d’informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat
de la Informació i del Comerç Electrònic, MARINA VIVÓ AZNAR (MARINA VIVÓ), l’informa que les dades aquí
consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web http://www.marinavivo.com.
Denominació: MARINA VIVÓ AZNAR
Telèfon: 605382246
Email: hola@marinavivo.com
CIF: 46967679T
Dades del Col·legi professional: professional col·legiada en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, amb núm. de
col·legiat 17.478.
Títol acadèmic professional: Llicenciada en Psicologia, títol expedit per Universitat de Barcelona (UB).

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, inclosos els
formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a MARINA VIVÓ o a la persona física, jurídica, organisme
o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i
Industrial. Tanmateix totes les marques i noms comerciales contingudes en aquest lloc web pertanyen a MARINA VIVÓ, o
a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegides per les lleis españoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció
total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit
de MARINA VIVÓ o del titular de les mateixes.
L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de MARINA
VIVÓ o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial, excepte que s’estableixi el contrari de forma
expressa.

Condicions d’ús
L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i
utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.
Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució,
transformació o comunicació.
MARINA VIVÓ, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta
utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva
responsabilitat de qui el realitza.
L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar
o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.
MARINA VIVÓ es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus productes i serveis quan ho
consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.
MARINA VIVÓ no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els
esforços possibles per tal d’evitar-los.
Enllaços a altres webs
Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni
controlades per MARINA VIVÓ, per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests
estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves
polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents
disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions
recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia
expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de
TERRASSA.